Rovbase

Statistik Rovbase: www.rovbase.se
Om Rovbase

Rovbasen är ett förvaltningsverktyg och en databas om rovdjursinformation. Arbetet med Rovbase startade 1987 och har utvecklats betydligt sedan dess. Idag är Rovbasen ett verksamhetsstöd för hela förvaltningsapparaten samt för de stora rovdjuren i Norge. Det finns en motsvarande databas i Sverige (Rovdjursforum) och framgent kommer vissa data att visas oberoende av nationsgränsen. Rovbasen är också utvecklad för olika användare och är därför delvis tillgänglig även på svenska och engelska. Idag registreras uppgifter i Rovbasen från förvaltningsapparaten, Statens naturoppsyn (Norge), svenska naturbevakare och övrig fältpersonal, olika genetiska laboratorier, forskare och forskningsprojekt osv. Det är en målsättning att registreringen ska göras så nära källan som möjligt. Uppgifterna blir därefter kvalitetssäkrade i flera led innan de slutliga resultaten sammanställs och redovisas.

Varje dag tillkommer ny information. Var för sig betyder inte varje enskild uppgift så mycket, men genom att ackumulera data över flera år och kombinera olika insamlings- och analysmetoder genererar uppgifterna en god översikt över rovdjurssituationen.

Till och med dags dato innehåller databasen följande data:

  • 126 989 viltskador på får
  • 48 069 viltskador på ren
  • 177 395 rovdjursobservationer
  • 15 444 döda rovdjur
  • 125 316 DNA prover
  • Ca 2 000 årliga ansökningar om fårersättning (Norge)
  • Ca 500 årliga ansökningar om renersättning (Norge)

Därutöver innehåller databasen upplysningar om var registreringarna är gjorda. I många fall är det också viktigt att registrera nollresultat, dvs. att det inte finns rovdjur i ett område eller att den inte är en föryngring. Därigenom kan förvaltningen också värdera förändringar över tid, som t.ex. att en rovdjursart håller på att etablera sig i ett område. På det sättet kan alla bidra med upplysningar om rovdjur i sin närmiljö och därmed bidra till en bättre rovdjursförvaltning. De som närmast mottar upplysningar är Statens naturoppsyn ved sine rovviltkontakter (Norge) och länsstyrelserna i Sverige.

Vi hoppas du vill bidra med dina uppgifter.

Version 3.0.1121 Produksjon 09.05.2020