Sammanslagningar av älgskötselområden

Från: Länsstyrelsen i Södermanlands län <sodermanland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 19 augusti 2021 15:52:14
Till: D-RB-Viltförvaltning
Ämne: Meddelande om behov av sammanslagningar av älgskötselområden.

 

Hej,

 

På grund av svårigheterna att förvalta en älgstam i allt för små skötselområden, samt på grund av arbetsbördan och kostnaderna det medför att administrera ett stort antal skötselområden, finns en begränsning i jaktlagen för hur litet ett skötselområde får vara. Enligt jaktlagen måste ett skötselområde vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året.

 

Södermanland är ett län där många älgskötselområden är små och medger inte en avskjutning om tio vuxna älgar per år.

Länsstyrelsen och älgförvaltningsgrupperna uppmanar därför alla skötselområden som inte fäller i snitt tio vuxna älgar per år att på eget initiativ utreda möjligheterna att slå sig ihop med ett eller flera angränsande skötselområden.

 

Det finns utmaningar i att organisera större skötselområden, men med en bra struktur och fungerande rutiner för insamling av kunskap, åsikter och synpunkter kan en bra lokalförankring bibehållas och hänsyn kan tas för områdets olika delars förutsättningar.

 

Fördelarna med större skötselområden är flera:

 

  1. Större möjlighet för skötselområdet att förvalta viltstammarna och nå önskade resultat.
    Förvaltningsåtgärder ger större effekt ju större område som berörs av åtgärden. I de fall omkringliggande skötselområden har en avvikande strategi ger åtgärder i ett litet skötselområde liten, om någon, effekt. Ett stort inflytande inom ett skötselområden saknar betydelse om skötselområdets förvaltningsstrategi har försumbar effekt på viltstammarna.
  2. Mindre arbete för alla inom förvaltningen.
    Varje skötselområde reviderar sin skötselplan minst en gång vart tredje år, i vissa fall oftare, vilket innebär ett stort antal planer att upprätta, granska och fastställa. Fler skötselområden ger fler ansökningar om ändring av skötselområdets gränser. Även annan administration ökar ju fler skötselområden det finns, vilket skapar mer arbete både för er som engagerar i skötselområdets arbete samt för älgförvaltningsgrupperna och länsstyrelsen. Länsstyrelsens kostnad för administrationen av älgförvaltningen korrelerar med antalet älgskötselområden. Större och färre älgskötselområden genererar lägre fällavgifter.
  3. Mer tillförlitliga inventeringsresultat.
    Ett litet skötselområde har ofta svårt att samla in tillräckligt mycket underlag för att inventeringarna ska ge data med bra kvalitet. Större områden genererar bättre data, vilket ger högre kvalitet i skötselplaner och förvaltning. Att göra älgobsinventeringar är en väldigt viktig del av älgförvaltningen. Trots det är det många skötselområden som inte kan samla in tillräckligt med älgobstimmar för att resultatet ska bli tillräckligt bra, vilket har negativ påverkan på kvaliteten i skötselplanerna. Ett större område får lättare ihop det antal obstimmar som krävs för att inventeringsresultat ska vara tillförlitligt.

 

_____________________________________

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

 

Telefon 010 – 223 40 00
sodermanland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

 

PDF:   Information från LST 2021

Posted in Information.