Beslut om reviderad Älgförvaltningsplan för ÄFO2

Ny Älgförvaltningsplan och älgfrode ligger i ”Förvaltningsplaner” länk->

Skattade tätheter älg per 1000 ha i älgskötselplaner länk ->

Hej!
Genom detta meddelande underrättas ni länsstyrelsens beslut 2023-04-12 i ärende 2346-2023 om godkännande av älgförvaltningsplan ÄFO 2.

Jag vill samtidigt passa på att påminna om att planen och förutsättningarna för älgstammen har ändrats påtagligt jämfört med förra planperioden, tätheten har minskat, det finns en högre övrig dödlighet (predation etc.) och vi ser generellt allt lägre reproduktionstal. Enligt älgförvaltningsplanen ska avskjutningen i älgförvaltningsområdet minska från 407 älgar årligen till 212 (från 1,4 älgar per 1000 ha till 0,8). Se till att revidera era skötselplaner efter de förutsättningar som nu råder så att ni anpassar jakten för att få den älgstam ni vill ha på ÄFO och ÄSO nivå, exempelvis utgår älgförvaltningsplanen från att tätheten i älgförvaltningsområdet är 4,8 älgar per 1000 hektar, en sammanställning som vi gjort (bifogas) kopplat till vilka bedömda tätheter som ÄSO har i sina skötselplaner från åren 2020 – 2022 visar att inga skattar sina tätheter under 5,0 älgar per 1000 ha och att de flesta planer utgår ifrån tätheter mellan 6 – 7 älgar per 1000 ha. Hör av er till ÄFG eller till oss om det är några frågor.

Vi hörs vidare, lycka till där ute!

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Dalmo
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Posted in Okategoriserade.